Soupis a odkazy na plné znění veřejně dostupných soudních verdiktů ve věcech dohledu nad financováním stran a pravidly kampaní, jejichž jednou stranou je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Řazeno od nejnovějších po nejstarší.
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:17. 1. 2023
Č.j.:22 A 30/2022-62
Protistrana:R. N.
VerdiktI. Žaloba se zamítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:12. 9. 2022
Č.j.:34 A 19/2020-58
Protistrana:Evropa společně
VerdiktI. Žaloba se zamítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:24. 5. 2022
Č.j.:31 A 137/2021 – 69
Protistrana:R. N., bytem X
VerdiktI. Žaloba se zamítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
Právní věta:Jestliže správní orgán na dotaz novináře vztahující se ke konkrétní fyzické osobě poskytne informaci, v níž potvrdí obdržení podnětu na zahájení řízení s touto fyzickou osobou a dodá, že se podnětem bude zabývat, poskytuje informaci týkající se osobnosti této fyzické osoby v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobnosti (§ 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Plné znění:stáhnout
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum: 12. 10. 2021
Č.j.: Ars 3/2019 – 54
Protistrana: Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
Verdikt I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů o kasační stížnosti.
Právní věta:
Plné znění: stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:30. 9. 2021
Č.j.:Ars 3/2020 – 35
Protistrana:Komunistická strana Čech a Moravy
Verdikt:I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:29. 6. 2021
Č.j.:29 A 211/2019 – 74
Protistrana:Balbínova poetická strana
Verdikt:I. Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutíze dne 11. 9. 2019, č. j. UDH-2771/2019, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 21 677 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho advokáta JUDr. Jiřího Solila
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:29. 6. 2021
Č.j.:29 A 214/2019 – 51
Protistrana:Strana občanské sebeobrany
Verdikt:I. Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 8. 10. 2019, č. j. UDH-2904/2019, sp. zn. S-UDH-1967/2019 se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen za platit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 300 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:19. 11. 2020
Č.j.:Ars 5/2019 – 38
Protistrana:Česká asociace satelitních operátorů z.s.
Verdikt:I. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2019, čj. 33 A 1/2018 – 53, se ruší.
II. Rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2017, čj. UDH-SPR-PS-1/2017 – 12, se ruší a věc se vracížalovanému k dalšímu řízení.
III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení o žalobě a kasační stížnosti v celkové výši 19 456 Kč k rukám jeho zástupce Mgr. Daniela Čekala, advokáta, do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Právní věta:
Odkaz:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:27. 10. 2020
Č.j.:33 A 5/2018- 70
Protistrana:Spolek pro zachování demokracie v ČR
Verdikt

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2017, č. j. UDH-SPR-PS-3/2017-13, s e z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalovaný j e p o v i n e n uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 24 456 Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Martina Žabenského, advokáta se sídlem Liborova 330/24, Břevnov, 169 00 Praha 6.

Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:12. 8. 2020
Č.j.:Ars 6/2019 – 33
Protistrana:Spolek pro zachování demokracie v ČR
Verdikt:Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2019, č. j. 33 A 5/2018 – 42, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Právní věta:Pokud třetí osoba bez předchozí registrace podle § 16e zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zveřejňuje způsobem, který by jinak bylo možno pokládat za volební kampaň, sdělení v neprospěch osoby, která ještě není formálně kandidátem, tedy není uvedena na již registrované kandidátní listině či přihlášce k registraci, nedopouští se tím přestupku podle § 16g odst. 1 písm. a) a § 16h odst. 1 písm. a) téhož zákona.
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:12. 8. 2020
Č.j.:Ars 2/2020 – 21
Protistrana:Strana státu přímé demokracie – Strana práce
Verdikt:I. Kasační stížnost žalovaného se zamítá.
II. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III. Žalobkyni se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
Právní věta:Politická strana je povinna oznámit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, podle § 17b odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích, pouze tehdy, pokud má povinnost si tento účet zřídit (§ 17a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích), tedy pouze v situaci, kdy disponuje příjmy z příspěvků ze státního rozpočtu či z darů a jiných bezúplatných plnění [§ 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách a politických hnutích].
Plné znění:Stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:14. 7. 2020
Č.j.:Ars 4/2019 – 53
Protistrana:Spolek Svoboda projevu
Verdikt:I. Ústavnímu soudu se předkládá návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.
II. Řízení se přerušuje.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:1. 7. 2020
Č.j.:č. j. 29A 39/2018-51
Protistrana:Balbínova poetická strana
Verdikt:I. Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 8. 2. 2018, č. j. UDH-SPR-Z-9/2017-5, se ve výrocích I., II. a III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen za platit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 11 228 Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho advokáta JUDr. Jiřího Solila
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:28. 5. 2020
Č.j.:30 A 43/2018-59
Protistrana:Starostové a nezávislí, politické hnutí
Verdikt:I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Právní věta:Povinnost zveřejnit údaje o osobách, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění (§ 16c odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky), je nutno splnit nejpozději na počátku třetího dne přede dnem konání voleb tak, aby veřejnosti (voličům) byla k seznámení s těmito údaji zachována lhůta v délce celých tří dnů.
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:28. 5. 2020
Č.j.:62 A 55/2018-72
Protistrana:Komunistická strana Čech a Moravy
Verdikt:I. Žaloba se zamítá.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:26. 3. 2020
Č.j.:30 A 44/2018-22
Protistrana:Strana státu přímé demokracie – Strana práce
Verdikt:I. Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 8. 2. 2018, č. j. UDH-SPR-Z-96/2017-4, se ve výrocích I., II. a III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Žalobci se náhrada nákladů řízení nepřiznává.
III. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:18. 3. 2020
Č.j.:Ars 3/2019 – 32
Protistrana:Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
Verdikt:Věc se postupuje rozšířenému senátu.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud: Krajský soud v Brně
Datum: 30. 1. 2020
Č.j.: 30 A 52/2018-50
Protistrana: Sdružení nezávislých občanů Prahy
Verdikt: I. Rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 8. 2. 2018, č. j. UDH-SPR-Z-81/2017-5, se ve výrocích I., II. a III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací žalovanému k dalšímu řízení. II. Žalobci se náhrada nákladů řízení nepřiznává. III. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení
Právní věta: Nedisponuje-li politická strana, politické hnutí nebo politický institut příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění ve smyslu § 17a odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, není povinna zřídit zvláštní účet podle § 17a odst. 3 téhož zákona a současně sdělit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu (§ 17b odst. 3 téhož zákona).
Plné znění: stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:28. 6. 2019
Č.j.:33 A 5/2018- 42
Protistrana:Spolek pro zachování demokracie v ČR
Verdikt

I. Žaloba s e z a m í t á.
II. Žalobce n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení.

Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:13. 6. 2019
Č.j.:Ars 8/2018 – 41
Protistrana:Občanská demokratická aliance
Verdikt:I. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2018, čj. 73 A 67/2017 – 63, se ruší.
II. Rozhodnutí žalovaného ze dne 14. září 2017, čj. UDH-SPR-PS-5/2017-9, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 26. září 2017, čj. UDH-SPR-PS-5/2017-10, se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
III. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady řízení o žalobě a o kasační stížnosti ve výši 30 552 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku do rukou jejího zástupce Mgr. Petra Vacíře, advokáta.
Právní věta:Ačkoli je žádoucí, aby kandidující politické strany uváděly ve své předvolební propagaci přímo pojmy „zadavatel“ a „zpracovatel“ [§ 16 odst. 6 a § 16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky], nedopustila se politická strana přestupku, jestliže v situaci, kdy ještě Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran ani soudy jednoznačně nevyložily požadavky citovaných ustanovení, opatřila své předvolební letáky (pouze) svou zkratkou a údaji o svém sídle, webových stránkách a e-mailové adrese.
Plné znění:stáhnout
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum:11. 6. 2019
Č.j.:Ars 2/2019 – 14
Protistrana:Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
VerdiktI. Kasační stížnost žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Právní věta:
Odkaz:stáhnout
Soud:Krajský soud v Brně
Datum:7. 5. 2019
Č.j.:33 A 1/2018 – 53
Protistrana:Česká asociace satelitních operátorů
Verdikt

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2017, č. j. UDH-SPR-PS-1/2017-12, sezrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15 342 Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Daniela Čekala, advokáta se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

Právní věta:
Plné znění:stáhnout
Soud: Krajský soud v Brně
Datum: 29. 3. 2019
Č.j.: 73 A 4/2018 – 55
Protistrana: Spolek Svoboda projevu
Verdikt I. Žaloba se zamítá. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.
Právní věta:
Plné znění: stáhnout

 

Soud:Krajský soud v Brně
Datum:30. 8. 2018
Č.j.:73 A 67/2017 – 63
Protistrana:Občanská demokratická aliance
VerdiktI. Pokuta uložená žalobci rozhodnutím Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 14. 9. 2017, č. j. UDH-SPR-PS-5/2017-9, se snižuje na částku 10 000 Kč, ve zbytku se žaloba zamítá.
II. Žalobci ani žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.
Právní věta:
Plné znění:stáhnout