Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Za jakých podmínek lze využít služeb crowd-fundingových platforem ke shromažďování darů na kampaň či provoz strany?

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 40

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Využití zprostředkovatelských služeb crowd-fundingových platforem je možné, pokud budou splněny následující podmínky pro transparentní financování stran a volebních kampaní.

  1. Prostředky shromážděné pomocí takovéto služby budou převedeny politické straně či hnutí na zvláštní účet, nezávislému kandidátovi v senátních nebo prezidentských volbách na volební účet.
  2. Varianta A: Na uvedené účty budou převedeny všechny shromážděné dary v plné výši, nesmí z nich tedy být odečtena provize zprostředkovateli. Shromážděné prostředky lze převést najednou v jednom platebním příkaze. Provizi zprostředkovateli uhradí nezávislý prezidentský kandidát nebo kandidát do Senátu samostatnou platbou z volebního účtu a eviduje ji jako výdaj na kampaň. Politická strana či hnutí uhradí provizi zprostředkovateli samostatnou platbou z volebního účtu v případě, že jde o dary, které budou použity pro financování volební kampaně, a provizi v takovém případě eviduje jako náklad kampaně. V ostatních případech politická strana či hnutí odešle provizi zprostředkovateli z provozního účtu a eviduje ji jako provozní výdaj.Varianta B: Na uvedené účty bude převedena částka po odečtení provize provozovatele za shromáždění prostředků. V tom případě se na věc nahlíží tak, že příspěvek dárce se rozdělil zčásti na peněžitý dar a zčásti na bezúplatné plnění. Suma, která byla po odečtení provize poukázána straně či kandidátovi, představuje peněžitý dar, částka odečtená jako provize představuje bezúplatné plnění poskytnuté straně či kandidátovi jako úhrada nákladů spojená s využitím crowd-fundingové platformy. Shromážděné prostředky lze převést najednou v jednom platebním příkaze. V takovém případě však strana či kandidát musí být schopni rozlišit poměr peněžitého daru a bezúplatného plnění u každého jednotlivého dárce.
  3. Provizi zprostředkovateli uhradí nezávislý prezidentský kandidát nebo kandidát do Senátu samostatnou platbou z volebního účtu a eviduje ji jako výdaj na kampaň. Politická strana či hnutí uhradí provizi zprostředkovateli samostatnou platbou z volebního účtu v případě, že jde o dary, které budou použity pro financování volební kampaně, a provizi v takovém případě eviduje jako náklad kampaně. V ostatních případech politická strana či hnutí odešle provizi zprostředkovateli z provozního účtu a eviduje ji jako provozní výdaj.
  4. Všechny dary musí strana či hnutí nebo nezávislý kandidát evidovat s údaji podle příslušného zákona, tedy u fyzických osob s uvedením jména, příjmení, data narození a obce trvalého pobytu, u právnických osob s uvedením názvu, IČO (bylo-li přiděleno) a sídla.
  5. Všechny dary nad 1.000 Kč, poskytnuté politické straně či hnutí, musí být potvrzeny darovací smlouvou. Smlouva nemusí být nutně uzavřena do dne převedení shromážděných prostředků na bankovní účet strany či hnutí, strana či hnutí však musí příslušnou darovací smlouvu zajistit nejpozději v takovém termínu, aby případně mohla dar, k němuž nedisponuje darovací smlouvou, vrátit dárci nebo převést do státního rozpočtu do 1. dubna roku následujícího po roce, v němž dar přijala (v opačném případě by se strana či hnutí dopustila přestupku).