Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 52

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Koalicím stran a hnutí ukládá volební zákon některé povinnosti (například zřídit volební účet, vykázat sponzory kampaně před volbami či zveřejnit zprávu o financování kampaně). Současně ale koalice nemají právní subjektivitu a nemohou tak vstupovat do právních vztahů. Nemohou svým jménem například zřídit účet v bance, zaplatit internetovou doménu, vést účetnictví či přijímat dary a bezúplatná plnění. Proto platí, že pokud zákon ukládá koalicím, aby učinily nějaký úkon, a k tomuto úkonu je třeba mít právní subjektivitu (IČO), musí jej za koalici učinit některá ze stran koalice. Doporučujeme tedy, aby se strany koalice dohodly (nejlépe písemně v koaliční smlouvě, která může mj. upravovat i podíly členů koalice na případném státním příspěvku – viz stanovisko č. 26), která ze stran bude úkony vyžadující právní subjektivitu za koalici vykonávat. Situace bude z hlediska dohledové činnosti jednodušší, pokud všechny takové úkony bude za koalici vykonávat jedna strana či hnutí, Úřad však nemůže bránit tomu, aby si zodpovědnost za jednotlivé úkony mezi sebe jednotlivé strany koalice rozdělily.

Nejčastěji řešené otázky:

  • Poskytnutí, respektive přijetí daru představuje vstup do právního vztahu, proto příjemcem či poskytovatelem daru za koalici může být jen některá ze stran koalice. Jedná-li se o finanční dar, musí jej strana koalice přijmout na svůj zvláštní účet podle zákona o sdružování (hotovostní dary musí na zvláštní účet vložit). Údaje o všech dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění ve prospěch koalice prostřednictvím stran koalice, jejichž dary a bezúplatná plnění byly koalicí v kampani využity, musejí být uvedeny jak v koaličním přehledu sponzorů zveřejňovaném tři dny před hlasováním, tak ve zprávě o financování volební kampaně.
  • Strana koalice, která zřídila pro koalici volební účet koalice a vede její účetnictví v dané kampani, nemůže ve prospěch koaliční kampaně poskytovat bezúplatná plnění. Jak vyplývá z předchozího bodu, při absenci právní subjektivity koalice by v takovém případě byla příjemcem bezúplatného plnění sama strana, která vede koalici účetnictví. Sama sobě strana bezúplatné plnění poskytnout nemůže. Proto strana, která vede účetnictví koaliční kampaně, může výdaje kampaně hradit pouze penězi. Blíže viz s. 44.
  • Příspěvky jednotlivých stran koalice (které za koalici nezřídily účet a nevedou koaliční účetnictví) na koaliční volební kampaň mohou být poskytnuty dvěma způsoby.

a) Buď mají podobu daru poskytnutého té straně koalice, která zřídila volební účet (viz též stanovisko 39) a vede volební účetnictví, jinou stranou koalice. V takovém případě je třeba dodržet všechny náležitosti, které se s darováním politické straně či hnutí pojí: darovací smlouva (u hodnot nad 1.000 Kč), převod peněz na zvláštní účet, vykázání dárce přijímající stranou před volbami i ve výroční finanční zprávě (poskytovatelem daru bude strana, která prostředky zaslala), limit 3 mil. Kč na rok.

b) Nebo mohou jednotlivé strany koalice prostředky zasílat přímo na volební účet koalice, a to ze svého zvláštního nebo provozního účtu. V takovém případě se jedná o provozní výdaj strany, nikoliv o dar. Přestože jde o provozní výdaj, zahrne se ve výroční finanční zprávě do kolonky výdaje na volby. Na volební účet koalice mohou prostředky zasílat pouze jednotlivé strany koalice, nikoliv sponzoři. Současně ale musí koalice vykázat jak před volbami, tak ve zprávě o financování kampaně všechny podporovatele kampaně – to znamená, že pokud strana koalice poukáže na volební účet prostředky, které sama získala jako dary, musí zákonem požadované informace o příslušných dárcích poskytnout ke zveřejnění straně, která je v rámci koalice odpovědná za zveřejnění údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění 3 dny přede dnem voleb, resp. straně, která za koalici vypracovává zprávu o financování volební kampaně.

Upozorňujeme, že dle volebního zákona jsou za případný přestupek v souvislosti s transparentností a financováním kampaně zodpovědné všechny politické strany a politická hnutí zastoupené v koalici (§ 16h odst. 2 volebního zákona). Případný přestupek bude tedy úřad řešit se všemi subjekty koalice. Je na dohodě stran a hnutí tvořících koalici, jakým způsobem upraví a vypořádají vztahy mezi sebou a stanoví v rámci koalice zodpovědnost za plnění zákonných povinností.