Kdy jsou příchozí platby považovány za dary a jaká jsou pravidla pro jejich vracení?

Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 13 (sekce Hospodaření stran a institutů)

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Vzhledem k tomu, že zvláštní účet a volební účty strany (hnutí) jsou transparentní a někdy je v přehledu transakcí zveřejněno i číslo účtu, nemá strana možnost zcela zabránit tomu, aby zejména na tyto její účty byly připsány příchozí platby, které strana nesmí nebo nechce akceptovat jako dar. Úřad proto v souladu s § 2055 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012, v platném znění) zastává stanovisko, že samo připsání platby na účet strany neznamená přijetí daru, ale že k darování dochází teprve přijetím daru stranou.

K přijetí daru politickou stranou (hnutím) dojde, pokud nastane alespoň jedna z těchto skutečností:

1) Strana dárce vykázala v přehledu poskytovatelů darů zveřejňovaném před volbami;
2) k příchozí transakci byla uzavřena písemná darovací smlouva;
3) strana obdržené prostředky převedla na jiný svůj bankovní účet, nebo je vybrala do hotovostní pokladny (tedy zůstatek na účtu, na který byla platba připsána, klesl pod výši připsané částky);
4) finanční obnos zůstal na účtu, na který byla platba připsána, i po uplynutí doby potřebné k bezodkladnému vrácení peněz, nejpozději však ke konci účetního období

Situace 1: k přijetí daru nedošlo

Pokud žádná z výše uvedených skutečností nenastala, není strana povinna nakládat s příchozí transakcí jako s darem. Připsané prostředky vrátí příkazci, aniž by je vykazovala ve výroční finanční zprávě. Prostředky je třeba vrátit bez zbytečného odkladu poté, co se strana o jejich připsání na účet dozvěděla, nejpozději však do konce účetního období strany. Dobou potřebnou k bezodkladnému vrácení peněz se rozumí například doba, v jejímž průběhu strana prokazatelně vyvíjí úsilí ke zjištění identity dárce či uzavření písemné darovací smlouvy. Není-li možné peníze převést zpět příkazci, nebo má účel transakce uvedený v platebním příkazce pomlouvačný, hanlivý, difamační obsah (zejména v případě, kdy příkazce zaslal částku v zanedbatelné výši), může strana prostředky (i hromadně v jedné platbě) ve stejné lhůtě odvést do státního rozpočtu. V případě, že strana za tyto prostředky inkasovala od banky kreditní úrok, doporučujeme vracenou či odvedenou částku navýšit o tento úrok.

Situace 2: došlo k přijetí daru

Nastala-li některá z výše uvedených skutečností a došlo k přijetí daru, mohou nastat dva případy:

a) jedná se o dar přijatý v souladu se zákonem a strana chce od darovací smlouvy (písemné či uzavřené jinou formou) odstoupit, aniž by jí to zákon ukládal;
b) jedná se o dar přijatý v rozporu se zákonem a strana má povinnost dar vrátit nebo převést do státního rozpočtu.

Vracení daru přijatého v souladu se zákonem neupravuje ani zákon o sdružování, ani volební zákony a je tedy třeba postupovat podle pravidel pro odstoupení od smlouvy podle §§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012, v platném znění) Přijetí i vrácení daru uvede strana v příslušných výročních finančních zprávách (případně ve zprávách o financování kampaně) . Vrácené dary se vykazují jako záporné částky. Není-li odstoupení od darovací smlouvy možné, může strana s prostředky naložit jinak dle svého uvážení (obvyklé je například poukázat je na veřejně prospěšný účel). V případě, že strana za přijaté dary inkasovala od banky kreditní úrok, doporučujeme vracenou či odvedenou částku navýšit o tento úrok.

K přijetí daru v rozporu se zákonem dojde zejména tehdy, pokud prostředky byly poukázány na jiný než zvláštní účet, o dárci nejsou známy zákonem požadované informace, částka přesahující 1.000 Kč nebyla poskytnuta na základě předem uzavřené písemné darovací smlouvy, dárcem je osoba uvedená v § 18 odst. 1 zákona o sdružování (zákon č. 424/1991 Sb., v platném znění), nebo by součet darů od jednoho dárce (včetně osob ovládajících a ovládaných) přesáhl v kalendářním roce 3 mil. Kč. Vracení darů nebo bezúplatných plnění přijatých v rozporu se zákonem upravuje § 18 odst. 3 zákona o sdružování. Strany a hnutí jsou povinny takové dary vrátit nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získaly, a to včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. Není-li vrácení možné, odvedou v téže lhůtě částku do státního rozpočtu. Jedná-li se o bezúplatné plnění, vracejí strany dárci (případně odvádějí do státního rozpočtu) sumu odpovídající hodnotě bezúplatného plnění. Také v tomto případě strana přijetí i vrácení daru uvede v příslušných výročních finančních zprávách (případně ve zprávách o financování kampaně) i v účetnictvích.

Dary odváděné do státního rozpočtu se poukazují na účet ČNB č. 19-63429621/0710.