Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 44

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Souběh senátních a komunálních voleb je z hlediska evidence a následné kontroly financování kampaně komplikovaný nejen proto, že senátní volby regulaci podléhají, zatímco komunální ne, ale také protože v obou typech voleb se mohou o zvolení ucházet jak politické strany, tak nezávislí kandidáti. V komunálních volbách jsou navíc pravidlem společné listiny stran s nezávislými kandidáty či jejich sdruženími. V komunálních i senátních volbách se navíc utvářejí různé lokální koalice.

V případě, že se kandidát nebo kandidující strana účastní kampaně jak ve volbách do obecních zastupitelstev, tak do Senátu, bude úřad posuzovat náklady na prostředky kampaně takto.

  • Hodnota všech prostředků kampaně (billboardy, plakáty, tiskoviny, internetová prezentace a podobně), jimž bude dominovat vyobrazení a (nebo) označení kandidáta do Senátu či tématika senátních voleb, se započítávají do limitu kampaně pro senátní volby, i kdyby zde byl kandidát do Senátu označen jako kandidát do obecního zastupitelstva.
  • Hodnota všech prostředků kampaně, na nichž bude ve stejné nebo srovnatelné míře věnován prostor kandidátovi v komunálních volbách (tématice komunálních voleb) a senátnímu kandidátovi (tématice senátních voleb), přičemž půjde o odlišné osoby, se započte jednou polovinou do limitu nákladů kampaně senátních voleb.
  • Hodnota prostředků kampaně, jimž bude dominovat tématika komunálních voleb, ale určitý prostor bude vyhrazen také prezentaci kandidáta do Senátu či tématice senátních voleb, se v příslušném poměru započte do limitu nákladů senátní kampaně. Typickým příkladem jsou tiskoviny, v nichž je například jedna z deseti stran věnována kandidátovi do Senátu, zatímco zbylých devět stran představuje vize a kandidáty pro komunální volby. Náklady spojené s takovou tiskovinou by se do limitu senátní kampaně započetly jednou desetinou.
  • Hodnota prostředků kampaně, které ponesou pouze zjevný motiv komunálních voleb (nikoliv voleb do Senátu) a nebude jim dominovat kandidát, který usiluje současně o oba mandáty, se nezapočítává do limitu nákladů senátních voleb. Typickým příkladem je celkový přehled kandidátů volební strany do zastupitelstva obce, mezi nimiž je uveden i kandidát do Senátu.
  • Hodnota prostředků kampaně se sdělením, které je jednoznačně přičitatelné výhradně komunálním volbám a neobsahuje jméno ani vyobrazení kandidáta do Senátu či tématiku senátních voleb, není započítávána do limitu nákladů senátních voleb, i kdyby takové prostředky kampaně propagovaly politickou stranu či koalici stran, které přihlásily kandidáta do Senátu.
  • Hodnota prostředků kampaně se sdělením, které není jednoznačně přičitatelné výhradně komunálním volbám a propaguje stranu či koalici stran, jež přihlásily kandidáta do Senátu, se započítává do limitu nákladů senátní kampaně, i kdyby tyto prostředky kampaně nenesly jméno či vyobrazení kandidáta do Senátu, pokud úhradě takového výdaje nepředchází do účetnictví zahrnutá rozvaha o poměru, ve kterém strana, hnutí či koalice takový výdaj považuje i za výdaj pro kampaň před komunálními volbami.

Úhrada faktur v případech, kdy se částka rozpočítává do obou kampaní, by měla proběhnout nadvakrát – platbou z volebního účtu pro senátní volby bude uhrazena poměrná část připadající na senátní kampaň, platbou z provozního účtu bude uhrazena poměrná část připadající na komunální kampaň. Doporučujeme, aby pro tyto účely byl (nad rámec zákonných povinností) zřízen provozní účet jako účet transparentní a aby strana či hnutí zpřístupnila veřejnosti tento účet na svých internetových stránkách. U obou plateb bude příkaz k úhradě těchto faktur označen výrazem SPOLEČNÝ VÝDAJ.

Pravidla pro přijímání darů, evidenci nákladů a zřizování výdajových účtů v komunálních volbách a ve volbách do Senátu rekapituluje stanovisko 45.

Souběh s krajskými volbami viz stanovisko 49.