Jak do výdajů kampaně započítat dlouhodobý majetek?

Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 53

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Strany a hnutí v kampaních často používají majetek (typicky mobiliář, party stany, automobily atp.), který nebyl pořízen pro konkrétní volební kampaň, ale jako dlouhodobý majetek k využití i pro běžnou činnost. Protože se však zakoupený majetek v kampani uplatní, je třeba jej částečně do volebních výdajů započítat. Pro stanovení hodnoty, která bude do nákladů kampaně započítána, doporučuje Úřad využít institutu daňového nebo účetního odpisu majetku. Strana nebo hnutí si po zařazení dané věci do majetku zvolí typ odpisu (daňový nebo účetní) a délku odpisování. Z ročního odpisu pro rok, ve kterém probíhá kampaň a pořízený majetek se v ní uplatní, započte strana či hnutí do výdajů kampaně část tohoto majetku danou poměrem počtu dnů délky kampaně ku počtu dnů kalendářního roku. Postupuje se tedy podle následujícího vzorce:

výdaj kampaně = (počet dní trvání volební kampaně dle zákona v daném roce / 365) x roční odpis věci