Reflexe zákona o volbách do parlamentu

Níže prezentované problémy se týkají zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Většinu připomínek lze uplatnit i na ostatní volby, v nichž kandidují politické strany, hnutí a koalice (krajské volby, volby do Evropského parlamentu), avšak některé rysy jsou specifické. Postřehy, které níž přinášíme, se týkají verze 32 zákona – znění platného od 1. 7. 2021. 

V materiálu se nezabýváme problematikou tak zvaných registrovaných třetích osob (§ 16e zákona), tedy osob, které do kampaně vstupují, i když nekandidují ani nedělají kampaň na základě dohody s některým kandidujícím subjektem. Nevěnujeme se jim nikoliv proto, že by tento institut úpravy nevyžadoval (právě naopak), ale protože v současné době se Ústavní soud zabývá návrhem Nejvyššího správního soudu na výraznou revizi aktuální úpravy. Dokud nebudeme znát právní situaci po nálezu Ústavního soudu, nemá smysl příslušná ustanovení připomínkovat.

Nezabýváme se ani rolí Úřadu při dohledu kampaně (§ 16f), neboť se diskutuje výrazná novela legislativy, která má kompetence i vnitřní fungování Úřadu výrazně upravit. 

Upozorňujeme, že se nejedná o postoj Úřadu, ale naše vlastní vnímání věci. 

Obecná ustanovení
§ 1 odst. 3 

Stávající znění

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

Problémy stávajícího znění

Vypsáním voleb je zahájena regulovaná fáze volební kampaně, což má okamžité a zásadní dopady na finanční fungování a případnou přestupkovou odpovědnost kandidujících subjektů. Přitom jsou ale v praxi volby vyhlašovány nečekaně, až překvapivě, a někdy s výrazným předstihem, což znamená nedůvodně dlouhou dobu regulované části kampaně. Návrh řešení viz § 16 odst. 3.

Navrhovaná úprava:

Viz § 16 odst. 3

Volební kampaň
§ 16 odst. 1 

Stávající znění

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.

Problémy stávajícího znění

Definice je nejednoznačná v tom, že u vlastní kampaně stran a kandidátů se hovoří o „jakékoliv propagaci“, zatímco u kampaně třetích subjektů o „agitaci ve prospěch včetně doprovodné akce“. Navíc je samostatně vyčleněna negativní kampaň a z jazykového výkladu není zřejmé, jestli i u negativní kampaně musí platit podmínka (obvyklého) poskytnutí úplaty.

Navrhovaná úprava:

Nahradit stávající znění novým zněním:

Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace či sdělení v neprospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce a agitace v jejich prospěch nebo neprospěch, jejímž zadavatelem je kandidující politická strana, politické hnutí, koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát, nebo se souhlasem některého z nich třetí osoba, nebo registrovaná třetí osoba, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.

§ 16 odst. 2 

Stávající znění

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.

Problémy stávajícího znění

Pojem účast na kampani „s vědomím“ kandidujícího subjektu je v praxi často nejednoznačný. Kandidující subjekt se o aktivitě nekandidující osoby může například dozvědět z médií. Navrhuje se vyjádření písemného souhlasu, namísto vágního pojmu „vědomí“.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí písemného souhlasu kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.

§ 16 odst. 3 

Stávající znění

Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České republiky.

Problémy stávajícího znění

1) V praxi se jako zásadní jeví spojení vyhlášení voleb se začátkem regulované fáze kampaně. Začátek kampaně má závažné právní důsledky pro kandidující subjekty, přitom se vyhlášení voleb v praxi děje překvapivě, s nadsázkou řečeno až utajeně, a především s bezdůvodně dlouhým předstihem (viz též komentář k § 1 odst. 3).

2) Problém vyvstává i s legislativním koncem volební kampaně: výsledky voleb jsou ve Sbírce vyhlášeny až několik dní po skončení voleb, což vede k absurdní situaci, kdy kampaň podle zákona trvá, i když je už po volbách.

3) U dvoukolových voleb do Senátu nastává absurdní situace, kdy jsou  neúspěšní kandidáti z 1. kola „v kampani“, ačkoliv už pro ně voliči nesmějí hlasovat.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Volební kampaň podle tohoto zákona začíná začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky, nejdříve však 150 dní před uplynutím volebního období příslušné komory Parlamentu České republiky, a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České republiky posledním dnem voleb. Koná-li se dle § 76 druhé kolo volby, je koncem volební kampaně kandidátů, kteří v druhém kole nekandidují, den ukončení hlasování v prvním kole.

 nový odst. Doporučujeme zařazení nového odstavce.Řadu nejasností vyvolává otázka, od kdy lze osobu, stranu, hnutí, koalici nebo nezávislého kandidáta považovat za „kandidující“. Veřejnost i politické subjekty se často domnívají, že o kandidujícím subjektu lze hovořit až po registraci kandidátní listiny. Takový výklad ale odporuje ustanovením zákona, která ukládají „kandidujícím“ subjektům povinnosti už v době, kdy kandidátní listina nemohla být registrována (například zřízení volebního účtu). Doporučujeme doplnit do § 16 odstavec, který by pojem „kandidující“ subjekt definoval.

Navrhovaná úprava:

Doplnit nový odstavec v tomto znění:

Politická strana, hnutí, koalice, jejich kandidát nebo nezávislý kandidát se v době trvání volební kampaně považují za kandidující ode dne, ve kterém začali vykonávat činnost odpovídající volební kampani, nebo s jejich písemným souhlasem začala vykonávat činnost odpovídající volební kampani jiná osoba, nejpozději však ode dne, v němž dle § 31 podali kandidátní listinu.

§ 16 odst. 4 

Stávající znění

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Problémy stávajícího znění

1) Ve volebních kampaních se na Úřad často obracejí starostové se stížnostmi na černé výlepy na majetku obce. K poškození majetku tím zpravidla nedochází, takže starostové nemají skutek, na základě kterého by mohli jednání postihovat, a  volební zákon na tyto případy nepamatuje.

2) Ustanovení nezakazuje využívání komunikačních médií orgánů veřejné moci, které nejsou samosprávami, k volební kampani, což je špatně. Rozšířením ustanovení o orgány veřejné moci by se vyjasnila nejen diskutabilní sdělení v komunikačních materiálech ústředních správních orgánů, ale také kanceláře prezidenta republiky, škol, soudů, bezpečnostních a ozbrojených sborů, státem zřizovaných inspekcí, agentur a úřadů a podobně.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. Takovou Pplochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. Kandidující politické strany, hnutí, koalice, jejich kandidáti, nezávislí kandidáti, registrované třetí osoby a osoby účastnící se kampaně s písemným souhlasem kandidující politické strany, hnutí, koalice, jejich kandidátů nebo nezávislých kandidátů nesmějí k volební kampani bezplatně využít plochu, kterou starosta obce pro volební kampaň nevyhradil.  K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. K volební kampani nelze využívat komunikační média orgánu veřejné moci nebo právnické osoby, která je ovládaná orgánem veřejné moci.

§ 16 odst. 5 

Stávající znění

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Problémy stávajícího znění

Ve volební kampani se nepravdivé nebo přinejmenším zavádějící informace používají (bohužel) zcela běžně. Toto ustanovení se tak stává prázdné. Má-li mít smysl, mělo by jeho porušení být přestupkem. Věcně příslušným by zde však neměl být Úřad, ale místně příslušný krajský úřad (dle bydliště či sídla pachatele).

Bez návrhu z naší strany – pokud by k úpravě byla vůle, bylo by třeba zakomponovat do příslušných přestupkových paragrafů.
§ 16 odst. 6 

Stávající znění

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

Problémy stávajícího znění

1) Podstatnou částí agendy, Přinejmenším polovina agendy, kterou Úřad v době kampaně řeší, jsou podněty na neoznačenou agitaci. Důvodem je často nečitelnost údajů (malé písmo, nevhodná barevná kombinace), jejich umístění (zcela na okraji, často překryté lištami při montáži) nebo zobrazení na příliš krátký okamžik (u videí).

2) Věta druhá tohoto odstavce neobsahuje (oproti větě první) sousloví „jejich kandidát“, tedy osoba kandidující za politickou stranu či hnutí,

3) Je třeba upřesnit, jaký název nebo zkratka mají být na prvcích kampaně uvedeny (nezávislí kandidáti a kandidáti stran, hnutí a koalic nemají zkratku, stejně jako osoby vstupující do kampaně s jejich vědomím).

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice, jejich kandidát nebo osoba účastnící se kampaně s jejich písemným souhlasem nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Nezávislý kandidát nebo osoba účastnící se kampaně s jeho písemným souhlasem označí jimi využité prostředky volební kampaně jménem a příjmením nezávislého kandidáta. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem. Informace o zadavateli a zpracovateli a evidenční číslo registrované třetí osoby musí být u vizuální formy agitace viditelné a trvalé, u výhradně zvukové formy agitace musí být informace sdělena srozumitelně.

§ 16 odst. 7 

Stávající znění

V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Bez připomínek.Bez návrhu.
§ 16 odst. 8 

Stávající znění

Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.

Bez připomínek.Bez návrhu.
§ 16 odst. 9 

Stávající znění

V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.

Poznámka mimo působnost Úřadu: porušení tohoto ustanovení není přestupkem, přitom k němu dochází v takřka každé kampani, byť se jedná o ojedinělé případy. Bylo by vhodné zvážit, zda by místně příslušné obecní úřady neměly mít pravomoc porušení tohoto ustanovení přestupkově trestat.Bez návrhu.
§ 16 odst. 10 

Stávající znění

Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

Bez připomínek.Bez návrhu.
Volební účet
§ 16a odst. 1 

Stávající znění

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

Problémy stávajícího znění

1) Problémem je, že vždy se vyskytnou subjekty, které se rozhodnou do kampaně vstoupit až delší dobu po vyhlášení voleb a nemohou tak lhůtu dodržet.

2) Dalším problémem je nepředvídatelnost dne vyhlášení voleb (viz výše § 16 odst. 3) – lhůtu je tak v praxi obtížné dodržet (například sněmovní volby 2021 byly vyhlášeny na Silvestra 2020, následoval státní svátek a víkend).

3) Koalice nemají právní subjektivitu a nemohou účet zřídit.

4) Stejně jako výše – kampaň jiné osoby „s vědomím“ nahradit za písemný souhlas.

Navrhovaná úprava:

Navrhovaná formulace přepokládá akceptaci návrhu úpravy § 16 odst. 2 a 3 – viz výše):

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice prostřednictvím některé ze stran a hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně do 5 dnů od začátku volební kampaně dle § 16 odst. 3 nebo nejpozději ke dni, k němuž se považují za kandidující podle § 16 odst. X [pozn. nově navrhovaný odstavec viz výše], do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

§ 16a odst. 2 

Stávající znění

Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

Bez připomínek.Bez návrhu.
§ 16a odst. 3 

Stávající znění

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

Problémy stávajícího znění

V praxi z volebního účtu odcházejí také bankovní poplatky a kandidující subjekty z něj někdy platí i poplatky za volby. Dále, některé subjekty zřizují transparentní účty dobrovolně ještě před začátkem kampaně, tyto účty pak oznámí jako volební a v platební historii se tak vyskytují transakce, které nemohly souviset s financováním kampaně, neboť ta ještě dle zákona nezačala.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze v době volební kampaně užít pouze na financování volební kampaně, úhradu bankovních poplatků a příspěvků na volby. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

§ 16a odst. 4 

Stávající znění

S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 16c.

Problémy stávajícího znění

Obdobně jako u odst. 3 – z účtu se někdy odepisují bankovní poplatky, případně (Úřad se s takovým případem již setkal) může nastat exekuce na základě soudního rozsudku (bez souvislosti s porušením pravidel vedení kampaně).

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nesmí kandidující politická strana, hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 16c.

§ 16a odst. 5 

Stávající znění

Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

Problémy stávajícího znění

Pojem správní delikt se již nepoužívá, správně má být použit pojem přestupek.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Na úhradu pokuty uložené za správní delikt přestupek týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

§ 16a odst. 6 

Stávající znění

Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou v případě

Problémy stávajícího znění

Viz níže.

Navrhovaná úprava:

Viz níže.

  a)politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; v případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem,Na rozdíl od nezávislých kandidátů, u nichž je nežádoucí, aby nevyužité prostředky kampaně představovaly jejich příjem jako fyzických osob, u registrovaných politických stran a hnutí nedává toto ustanovení žádný smysl. Ostatně i volební účet je účet vedený dle zákona o sdružování, proto není důvod prostředky převádět na jiný účet zřízený dle zákona o sdružování.

Upravit stávající znění takto:

politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; v případě koalice na účet vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; při tom je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem,

  b)nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.Český právní řád nedefinuje veřejně prospěšný účel a výklad je tak na kandidátech. Úřad se v praxi setkal se situací, kdy nezávislý kandidát převedl statisícové částky na fyzické osoby v regionu jeho bydliště. Pojem „veřejná prospěšnost“ v české legislativně výslovně upravuje pouze občanský zákoník, který v § 146 stanovuje, že „veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.“ Ze skutečnosti, že citované ustanovení se týká právnických osob, sice nelze vyvozovat, že veřejnou prospěšnost může poskytovat či konat pouze právnická osoba, avšak vzhledem k absenci právní úpravy veřejné prospěšnosti u fyzických osob doporučujeme omezit převod pouze na osoby dle § 146 zákona 89/2012 Sb.

Upravit stávající znění takto:

nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel veřejně prospěšnou právnickou osobu [odkaz na § 146 zákona 89/2012 Sb.], a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.

§ 16a odst. 7 

Stávající znění

Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

Poznámka: toto ustanovení je reduntantní, neboť samozřejmě nelze napřed zrušit účet a teprve pak ze zrušeného účtu převést prostředky.Bez návrhu.
Financování volební kampaně
§ 16b odst. 1 

Stávající znění

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

Problémy stávajícího znění

1) Ustanovení nezmiňuje bezúplatná plnění, která přitom zákon v jiných pasážích za výdaj kampaně považuje.

2) Bylo by vhodné výslovně uvést, že financování volební kampaně zahrnuje i výdaje třetích osob s vědomím / souhlasem (nahrazení „vědomí“ za „souhlas“ viz výše) kandidujících subjektů.

3) Výdaje na volební kampaň (na zboží a služby či předměty s kampaní spojenými) bývají často hrazeny ještě před vyhlášením volební kampaně.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje kandidující politické strany, hnutí, koalice, jejich kandidáta, nezávislého kandidáta nebo jiné osoby s jejich souhlasem na volební kampaň, uskutečněné v době volební kampaně, a bezúplatná plnění jimi přijatá pro účely volební kampaně v době volební kampaně. K úhradě těchto peněžních výdajů kandidující politické strany, hnutí, koalice a nezávislého kandidáta v době volební kampaně lze použít pouze peněžní prostředky uložené vedené na volebním účtu. Výdaje uskutečněné před začátkem volební kampaně a bezúplatná plnění přijatá před začátkem volební kampaně jsou součástí financování kampaně do té míry, v níž se ve volební kampani využijí.

§ 16b odst. 2 

Stávající znění

O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

Problémy stávajícího znění

1) Koalice nemají právní subjektivitu, nemohou být účetní jednotkou – navrhuje se formulace obdobná výše uvedenému návrhu ve věci zřízení volebního účtu.

2) Ustanovení nezmiňuje výdaje nekandidující osoby/subjektu učiněné s vědomím kandidující osoby/subjektu, ačkoliv zákon stanoví, že jsou součástí kampaně. (Navrhujeme vyřešit odkazem na předchozí odstavec.)

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

O financování volební kampaně dle předchozího odstavce vede kandidující politická strana, politické hnutí, koalice prostřednictvím některé ze stran a hnutí zastoupených v koalici nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

§ 16b odst. 3 

Stávající znění

Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

Bez připomínek.Bez doporučení.
§ 16b odst. 4 

Stávající znění

Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

Problémy stávajícího znění

1) Součástí evidence by měl být popis předmětu poskytnutého zboží či obsah služby bezúplatného plnění.

2) Sousloví „ocenitelných v penězích“ je zbytečné, protože z definice volební kampaně (viz § 16 odst. 1) vyplývá, že co není ocenitelné v penězích, nemůže být prostředkem volební kampaně.

3) Není obsaženo  v §16d 3a – viz návrh k tomuto ustanovení.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Údaje o bezúplatných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením předmětu plnění přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení a jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

Výdaje na volební kampaň
§ 16c odst. 1 

Stávající znění

Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

Problémy stávajícího znění

Ustanovení se nezmiňuje o podporovatelích vstupujících do kampaně s vědomím (nově, jak navrhováno, se souhlasem)  kandidujícího subjektu. Navrhujeme vyřešit odkazem na § 16b odst. 1 ve znění navrhovaných úprav.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně veškeré peněžní výdaje a bezúplatná plnění dle § 16b odst. 1.

§ 16c odst. 2 

Stávající znění

Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout

  
  a)pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90000000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,Bez připomínek.Bez návrhu.
  b)pro volby do Senátu částku 2000000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2500000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.Bez připomínek.Bez návrhu.
§ 16c odst. 3 

Stávající znění

Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

Problémy stávajícího znění

Stejně jako výše u souvisejících ustanovení navrhujeme podporu třetí osoby „s vědomím“ nahradit za písemný souhlas.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím písemným souhlasem uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

§ 16c odst. 4 

Stávající znění

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje stanovené v § 16b odst. 3.

Problémy stávajícího znění

1) Součástí zveřejněného přehledu není výše poskytnuté podpory. Kandidující subjekty obvykle nad rámec zákona uvádějí i částky, ale pokud by tak neučinily, veřejnost získá jen pouhou informaci o identitě podporovatelů bez informace o tom, čí podpora byla marginální a čí naopak zásadní. Takovýto přehled neplní veřejný zájem na transparentnosti financování kampaně a je pro veřejnost v podstatě bezcenný.

2) Ustanovení by mělo výslovně požadovat zveřejnění přehledu na stránce s informacemi o financování kampaně dle § 16d odst. 1 (v praxi některé strany informace „schovávají“ jinam na své stránky).

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta, oznámených Úřadu dle § 16d odst. 1, údaje stanovené v § 16b odst. 3. spolu s údajem o celkové hodnotě výdajů na volební kampaň, peněžitých darů nebo bezúplatných plnění, které uhradily nebo se zavázaly uhradit.

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně
§ 16d odst. 1 

Stávající znění

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

Problémy stávajícího znění

Je žádouci upřesnit charakter internetových stránek s informacemi o financování kampaně. V praxi se stávalo/stává, že kandidující subjekty oznámily například adresu svého profilu na sociální síti, kde jsou ovšem informace jen obtížně dohledatelné, navíc je obvykle vyžadováno členství v sociální síti (přihlášení). Na druhou stranu odkaz na cloudové služby (typicky Google Disc), se kterým se také v praxi setkáváme, je bezproblémovou praxí.

S ohledem na připomínky k § 16a odst. 6 písm. a) navrhujeme také úpravu doby, po kterou platí povinnost zajistit transparentnost účtu.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Kandidující Ppolitická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl ode dne, k němuž se považují za kandidující podle § 16 odst. X [pozn. nově navrhovaný odstavec viz výše], do konce lhůty podle § 16a odst. 4 po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách, jejichž podobu a obsah samy určují a jejichž  zobrazení je shodné pro všechny uživatele. Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu adresu svých těchto internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu bez zbytečného odkladu po jeho zřízení a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

§ 16d odst. 2 

Stávající znění

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

Problémy stávajícího znění

Je vhodné explicitně určit, že zpráva má být zveřejněna na stránkách dle odst. 1. V praxi se setkáváme s tím, že zpráva je „někde na webu“.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách dle odst. 1 zprávu o financování volební kampaně.

§ 16d odst. 3 

Stávající znění

Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

Problémy stávajícího znění

Viz níže.

Navrhovaná úprava:

Viz níže.

  a)přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

1) § 16b odst. 3 upravuje finanční dary, pro úplnost je třeba uvést i odkaz na § 16b odst. 4.

2) Současném znění nezajišťuje, aby kandidáti zveřejňovali předmět bezúplatných plnění – ví se pouze, kdo plnění poskytl a v jaké výši, ale ne, co bylo poskytnuto.

3) Nelogická je vsuvka „nejde-li o peněžitý dar“, protože se týká věty o bezúplatných plněních

Upravit stávající znění takto:

přehled peněžitých darů poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň a údaje o dárcích poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3 4, jakož i výši a účel výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

  b)přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3,

1) Údaje o poskytovatelích bezúplatných plnění by měly být vyžadovány podle § 16b odst. 4 namísto odst. 3.

2) Jedním z nečastějších problémů, které nyní Úřad má při ověřování zpráv o financování kampaní, je nedostatečné uvádění účelu transakce, resp. jeho nejasnost, vágnost, obecnost či zkreslenost. Je třeba, aby měl Úřad možnost vyhláškou stanovit standardizované označení výdajů kampaně.

3) Nedostatečně jsou v tomto ustanovení vymezena bezúplatná plnění.

Upravit stávající znění takto:

přehled peněžních výdajů na volební kampaň a bezúplatných plnění uplatněných v kampani s uvedením účelu v členění dle vyhlášky vydané dle odst. 4, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3 u peněžních darů a v § 16b odst. 4 u bezúplatných plnění,

  c)přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3.Bez připomínek.Bez návrhu.
§ 16d odst. 4 

Stávající znění

Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

Problémy stávajícího znění

Úřad vytvořil nad rámec zákona elektronickou (internetovou) aplikaci pro vyhotovování a předkládání zpráv. V praxi ji využívá velká většina subjektů. Je třeba formálně umožnit, aby Úřad mohl elektronické odevzdávání vyžadovat. Jedině tak může Úřad efektivně s daty pracovat (a poskytnout otevřená data veřejnosti). Přepisování papírových formulářů státními úředníky do počítače je plýtváním s lidskými i finančními zdroji.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor obsah, strukturu a formu předkládání stanoví Úřad vyhláškou.

§ 16d odst. 5 

Stávající znění

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým kandidátem.

Problémy stávajícího znění

Jak jsme již uvedli u odst. 4, předpokládáme povinnost předkládání zpráv elektronickou formou.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou předloží Úřadu na formuláři, jehož obsah, strukturu a formu stanoví Úřad vyhláškou, veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým kandidátem.

§ 16d odst. 6 

Stávající znění

Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.

Problémy stávajícího znění

Je vhodné explicitně určit, že informace má být zveřejněna na stránkách dle odst. 1.

Navrhovaná úprava:

Upravit stávající znění takto:

Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách dle odst. 1 a současně zašle předloží Úřadu na formuláři, jehož obsah, strukturu a formu stanoví Úřad vyhláškou, jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.