Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 33

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Volební zákon skutečně v § 16d odst. 5 ukládá kandidujícím stranám, hnutím a koalicím povinnost zaslat našemu úřadu mimo jiné veškeré účetnictví týkající se volební kampaně, a to do 90 dní ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb.

Je tedy třeba, aby kandidující subjekty uplatnily ve svém účetnictví takové postupy a nástroje, aby byly schopny jednoznačně určit veškeré účetní operace související s volbami. K tomuto účelu jsou v účetnictví k dispozici různé nástroje – například vedení samostatných analytických účtů, vedení účetního deníku a podobně.

Kromě účetních soupisů, jejichž přehled uvádíme níže, žádáme kandidující subjekty také o dodání reportu reklam ze všech veřejných profilů na Faceboku, které byly v kampani použity. Postup pro vytvoření reportu naleznete zde:
>> Jak získat přehled reklam na Facebooku, který po vás chceme doložit? <<

Report reklam na Facebooku zašlete úřadu spolu s volebním účetnictvím. Úřad očekává, že z účetnictví od kandidujících subjektů obdrží zejména

 • Průvodní dopis s uvedením:
  • Celkových výdajů volební kampaně za kandidující politickou stranu, hnutí, koalici nebo nezávislého kandidáta.
   Pozn.: V případě senátních voleb, kde se výdaje vykazují po obvodech, se jedná o celkový výdaj za všechny volební obvody, ve kterých daný kandidující subjekt vedl volební kampaň, tj. výdaje strany, politického hnutí, koalice (vč. výdajů hrazených kandidátem a přijatých bezúplatných plnění), nebo veškeré výdaje nezávislého kandidáta (vč. bezúplatných plnění). Výše výdaje dle tohoto bodu je prostým součtem všech výdajů za jednotlivé volební obvody dle bodu iii. U voleb do Poslanecké sněmovny se výdaje po obvodech (krajích) nevykazují a uvádějí se pouze celkové údaje za celou ČR bez ohledu na to, v kolika krajích daný subjekt podal kandidátní listinu.
  • (U senátních voleb) Seznamu a celkové výše výdajů, které strana či hnutí dělí mezi více volebních obvodů, s uvedením čísel těchto obvodů (netýká se nezávislých kandidátů).
   Pozn.: jedná se o vyčíslení výše jednotlivých společných výdajů v Kč (např. celková výše výdajů na společné foto kandidátů z více obvodů, nebo celkové výdaje PR agentuře za přípravu volebního sloganu použitého ve více volebních obvodech atp.). Výdaje dle tohoto bodu představují pouze část z celkových výdajů za jednotlivé volební obvody dle bodu iii.
  • (U senátních voleb) Seznamu a celkové výše výdajů strany, hnutí, nebo koalice za jednotlivé volební obvody, ve kterých vedly kampaň (vč. podílu z výdajů pro více obvodů vyjádřených v Kč a uvedených v bodu ii – tj. netýká se nezávislých kandidátů).
   Pozn.: jedná se o uvedení a součet veškerých výdajů politické strany, politického hnutí nebo koalice a veškerých výdajů hrazených kandidátem a veškerých přijatých bezúplatných plnění za každý jednotlivý volební obvod samostatně.
 • Účtovou osnovu účtů, na kterých byly účtovány účetní případy související s výdaji na volební kampaň,
 • Účetní deník související s výdaji na volební kampaň vedený chronologicky podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Hlavní knihu související s výdaji na volební kampaň (účty účtových tříd 2, 3, 5, 6, případně dalších…) vedenou systematicky podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Číselné řady všech prvotních dokladů (od č. ……. do č. …….) podle druhu
  (Alternativa k neexistujícím číselným řadám prvotních dokladů – v případě, že účetní jednotka nevede speciální číselné řady prvotních dokladů týkajících se výdajů na volební kampaň, potom uvede jiný způsob odlišení těchto dokladů od dokladů vyplývajících z běžného provozu a uvede počty prvotních dokladů zařazených do účetnictví o financování volební kampaně, a to podle druhu.)
 • soupis veškerých dokladů, které nesou informace o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň. Doporučujeme formu tabulky s těmito sloupci:
  • Druh dokladu
   Druhem dokladu se rozumí
   • Faktury nebo zálohové faktury přijaté, které byly uhrazené z volebního účtu
   • Doklady vyúčtovávající bezhotovostní platby uskutečněné platební kartou
   • Pokladní doklady
   • Doklady prokazující případné další hotovostní platby výše neuvedené
   • Interní doklady (bezúplatná plnění; vyčíslení rozdílu do ceny obvyklé; částky, které s vědomím kandidátů uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby, v případě, kdy je kandidující subjekt současně zadavatelem i zpracovatelem prostředků volební kampaně, doloží úřadu cenovou kalkulaci těchto nákladů, včetně předkontace, a zahrne je do celkových nákladů volební kampaně.…)
  • Interní číslo dokladu
  • Částka v Kč vč. DPH
  • Účel
  • Dodavatel (příjemce platby nebo poskytovatel bezúplatného plnění
  • Poznámka

Upozorňujeme, že v případě nesplnění některé z povinností souvisejících se zveřejněním údajů o financování kampaně nebo jejich zasláním úřadu může úřad dle § 16h odst. 5 volebního zákona udělit pokutu v rozmezí 10.000,- Kč až 100.000,-Kč.

(U senátních voleb) V případě vzniku společných volebních výdajů ve smyslu odpovědi na otázku č. 49, Úřad doporučuje následující postup:

Plátce společných volebních výdajů vyhotoví k přijaté faktuře ROZDĚLOVNÍK dle návodu uvedeném v odpovědi na otázku č. 49.

Další postup je odvislý od toho, zda plátce společných výdajů vede volební účetnictví dotčených subjektů, či nikoli:

V případě, že plátce společných výdajů nevede volební účetnictví dotčeným subjektům, Úřad preferuje, aby plátce přidělenou část ze společných výdajů mezi dotčené subjekty převedl formou přefakturace. K přefakturační faktuře bude přiložen ROZDĚLOVNÍK.

V případě, že plátce společných výdajů vede volební účetnictví dotčeným subjektům, tak plátce přidělenou část ze společných výdajů mezi dotčené subjekty převede formou interního/ch dokladů s ROZDĚLOVNÍKEM.

V obou uvedených případech Úřad doporučuje plátci společných volebních výdajů k tomuto účelu vést analytiku k účtu 321 a nazvat ji: Dodavatelské faktury za společné volební výdaje.

V obou případech bude Úřad akceptovat také to, že část společných volebních výdajů bude bezúplatným plněním. U bezúplatného plnění nad 1 000,- Kč je třeba uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúplatného plnění. Dárcem bezplatného plnění je subjekt, který uhradil fakturu za společné volební výdaje. Příjemci Úřad doporučuje evidovat takto darovanou část společných volebních výdajů v podrozvahové evidenci.

Příjemce přidělenou částku vykáže jako volební výdaj ve zprávě o financování volební kampaně Úřad doporučuje k popisu „účelu, na který byl výdaj použit“ připojit variabilní symbol, pod kterým byla faktura (plátcem společných volebních výdajů) uhrazena a předloží Úřadu všechny ROZDĚLOVNÍKY společných výdajů jako nedílnou součást veškerého volebního účetnictví.