Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 50

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Volební zákon rozlišuje mezi začátkem volební kampaně a formálním podáním kandidátní listiny k registraci. Volební kampaň začíná s vyhlášením voleb, k němuž dochází obvykle několik měsíců před hlasováním. Subjekty, které se chtějí kampaně účastnit, mají povinnost si zřídit volební účet a webovou stránku s informacemi o financování kampaně. Tím dávají najevo svůj zájem do kampaně vstoupit a účastnit se jí. Lhůta pro registraci kandidátních listin je však až 66 dní před hlasováním. Mezitím se kandidující subjekt může z různých důvodů rozhodnout, že k registraci listiny nakonec nepřistoupí a voleb se nezúčastní.

Platí obecné pravidlo, že ke každému zřízenému volebnímu účtu (tedy ke každému vstupu do kampaně) by měl být do 3 dnů před volbami zveřejněn přehled sponzorů a do 90 dnů po volbách vypracována zpráva o financování kampaně. Jestliže má veřejnost prostřednictvím webu našeho úřadu možnost nahlížet do všech volebních účtů, měla by jeho prostřednictvím nalézt také tuto závěrečnou zprávu a na webech stran by měla nalézt údaje o podporovatelích. V případě, že strana, hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát pouze zřídili volební účet, ale nevyvíjeli žádnou činnost, která by odpovídala volební kampani dle zákona, nepřijali žádný finanční dar ani bezúplatné plnění a nehradili z volebního účtu žádné výdaje, je vhodné, aby na svém webu zveřejnili informaci o tom, že žádnou podporu nepřijali, a aby úřadu doručili a na svém webu zveřejnili zprávu o financování kampaně s nulovými položkami. Takový postup doporučujeme. Pokud však subjekt v době kampaně vyvíjel činnost odpovídající kampani, jak ji zákon definuje (bez ohledu na to, zda za ni z volebního účtu platil, nebo šlo o bezúplatné plnění), má povinnost přehled podporovatelů (nebo informaci, že žádní nebyli) zveřejnit a zprávu o financování kampaně vyhotovit, zaslat úřadu a umístit na své stránky stejně jako subjekty, které kandidátní listinu registrovaly a voleb se zúčastnily.