Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 3 (sekce Hospodaření stran)

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Zákon o politických stranách stanovuje, že strany a hnutí používají ke své činnosti pouze bezhotovostní platby, s výjimkou výdajů nepřesahujících 5.000.- Kč (ty lze hradit v hotovosti). Dále zákon stanovuje, že finanční dary a příspěvky ze státního rozpočtu vedou strany na zvláštním bankovním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup.

Platí tedy jednoduchá tři pravidla. Ta níže dále rozvádíme.

 1. Pokud strana nechce přijmout žádný finanční dar ani státní příspěvek, ani ke své činnosti použít žádný jiný peněžní příjem, a nemá žádný finanční výdaj přesahující jednorázově 5.000 Kč, nemusí zřizovat žádný bankovní účet a může používat peníze v hotovosti.
 2. Pokud strana přijme bezhotovostní finanční dar nebo státní příspěvek v jakékoliv výši, má povinnost tak učinit skrze „zvláštní“ transparentní bankovní účet a adresu tohoto účtu musí bezodkladně oznámit úřadu. To platí i v případě, že přijme dar v hotovosti – pak ho totiž musí bezodkladně na tento účet vložit).
 3. Pokud má strana jakýkoliv jednorázový finanční výdaj nad 5.000 Kč, musí jej uhradit bezhotovostně ze svého bankovního účtu. Pro různé typy plateb či příjmů si musí zřídit oddělené účty. Když si zřídí účet „pro ostatní příjmy a výdaje“, musí to úřadu také bezodkladně oznámit.

 

Zákon o politických stranách v § 17a odst. 2 zavádí povinnost zřídit pro různé typy plateb oddělené účty:

  1. účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění (tzv. „zvláštní“),
  2. účet pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně či hnutí,
  3. účet pro financování volebních kampaní (s výjimkou komunálních voleb) (tzv. “volební”),
  4. účet pro ostatní příjmy a výdaje (tzv. “provozní”).
 1.  

 

„Zvláštní účet“ je příjmovým účtem, na kterém je strana povinna vést všechny finanční dary, případně příspěvky od státu. Z tohoto příjmového účtu si strany mohou peníze buď vybrat v hotovosti do pokladny, (z pokladny ale nesmí hradit nic nad 5 tis. Kč), vracet dary přijaté v rozporu se zákonem, nebo si prostředky převést na některý ze tří výdajových účtů podle svých potřeb a podle typu výdajů. Jiné platby nelze ze zvláštního účtu poukazovat.

Pokud si strana nebo hnutí zvláštní účet zřídí, má současně povinnost oznámit našemu úřadu internetovou adresu, na níž je náhled na tento účet veřejně přístupný. Zvláštní účet totiž musí být transparentní (jak poznat transparentní účet viz otázka č. 4).

(Ne)zřízení zvláštního účtu

Pokud strana nebo hnutí přijme finanční dar nebo státní příspěvek a nemá zřízen zvláštní účet splňující parametry transparentního účtu, dopouští se přestupku dle § 19j odst. 2 písm. c) zákona o politických stranách a hrozí jí sankce až 200 tisíc Kč. Strany a hnutí mají povinnost nejen tento účet zřídit, ale současně našemu úřadu bezodkladně poté oznámit internetovou adresu, na níž je možné do účtu nahlížet (podrobněji viz otázka 9). Pokud strana tuto internetovou adresu úřadu neoznámí, dopouští se stejného deliktu a hrozí jí stejná sankce, tedy až 200 tis. Kč. Oznámení se provádí pomocí jednoduchého internetového formuláře, najdete jej zde.

(Ne)vedení ostatních tří účtů

Ostatní bankovní účty musí strana zřídit, pokud hodlá reálně provést příslušnou finanční transakci. Účty je nutné vést odděleně, a to podle toho, k jakému typu transakcí slouží. Porušení této povinnosti může mít za následek sankci až 200 tis. Kč.

Pokud strana nevstupuje do žádných pracovněprávních vztahů, není třeba, aby zřizovala bankovní účet dle písmene b). Subjekty jsou povinny sdělit úřadu též číslo nebo jiný identifikátor účtu, na němž případně vedou prostředky dle písmene b), teprve na základě naší výzvy – tedy dokud nevyzveme, není třeba sdělovat.

Subjekt, který se účastní voleb výhradně na lokální úrovni, dále fakticky nemusí vůbec zřizovat bankovní účet dle písmene c), neboť tento účet se zřizuje „za podmínek stanovených volebními zákony“ a zákon o volbách do zastupitelstev obcí tuto povinnost nestanovuje. Případné výdaje na volební kampaň v těchto volbách je namístě hradit z tzv. provozního účtu podle písm. d), s výjimkou jednorázových výdajů do 5 tis. Kč; ty je možno hradit v hotovosti. Provozní účet dále slouží např. pro vedení finančních prostředků z členských příspěvků, platbu výdajů spojených s provozem strany, nebo pro úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí.

Ať už strana ke své činnosti používá finančních prostředků nebo ne, platí, že vždy její účetnictví zahrnuje náklady, které musí mimo jiné vykázat ve výroční finanční zprávě. Náklady pro stranu přitom představuje už jen povinné ověření výroční finanční zprávy auditorem. I kdyby strana auditora nehradila penězi, získává bezúplatné plnění dle § 19h odst. 1 písm. g) zákona o politických stranách od toho, kdo auditorovi za jeho služby zaplatil, případně jí bezúplatné plnění poskytuje sám auditor, pokud se odměny vzdá.

Upozorňujeme, že jakmile strana zřídí účet dle písmene d), má povinnost sdělit bez zbytečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor tohoto účtu našemu úřadu (tento účet nemusí být transparentní). Pokud strana číslo nebo jiný identifikátor účtu úřadu neoznámí, dopouští se dle par. 19j odst. 2) písm. b) zákona o politických stranách přestupku a hrozí jí sankce až 200 tis. Kč. Oznámení se provádí pomocí stejného internetového formuláře, který se používá i pro oznámení účtu zvláštního, najdete jej zde.