Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 46

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Kandidující subjekt nebo registrovaná třetí osoba oznamuje Úřadu konkrétní adresu stránek s informacemi o financování své volební kampaně. Jde o stránku obsahující následující informace:

  • do 3 dnů před volbami průběžně doplňované informace o všech dárcích, jejichž příspěvky (ať už finanční či nefinanční) byly nebo mají být uplatněny ve volební kampani, nebo informace o tom, že žádné dary ani bezúplatná plnění nebyly pro financování kampaně využity (neboť pokud se stránka o podporovatelích vůbec nezmiňuje, není zřejmé, zda kandidující subjekt opomněl přehled zveřejnit, nebo podporovatele neměl); údaje o těchto plněních se dle zákona evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno (týká se kandidujících subjektů);
  • zpráva o financování volební kampaně (zveřejňují kandidující subjekty do 90 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb);
  • evidence prostředků na kampaň (zveřejňují registrované třetí osoby do 10 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb, která musí zahrnovat a) výdaje na předvolební výzkumy, b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, d) jiné výdaje);
  • objem, adresáti a účel převodu zbývajících peněžních prostředků z volebního účtu (zveřejňuje nezávislý kandidát do 15 dnů od převodu těchto prostředků).

Stránku s informacemi o financování kampaně doporučujeme využít i pro uvedení odkazu na volební účet pro dané volby.