Kandidatura „s podporou“ – má každá strana svůj limit?

Kategorie:

Znění otázky z webu ÚDHPSH:

Odkaz na web ÚDHPSH: metodické stanovisko 27

Naše kopie (převzato z webu úřadu):

Zatímco s účastí koalic volební zákon počítá a považuje je za svébytný volební subjekt ( i když bez právní subjektivity (k tomu viz stanovisko 52), kandidatura „s podporou“ není upravena legislativou. Jedná se o neformální vyjádření spolupráce dvou či více stran, z nichž pouze jedna registruje svým jménem kandidátní listinu. Na listině jsou v případě kandidatury „s podporou“ vedle nominantů kandidující strany umístěni také zástupci podporujících subjektů.

Na rozdíl od volební koalice, která vstupuje do kampaně oznámením společného volebního účtu koalice našemu úřadu a bývá obvykle založena koaliční dohodou (srov. § 20 odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb., v platném znění), je třeba na strany, které pouze deklarují vzájemnou podporu, nahlížet jako na samostatné subjekty. Straně, která vyjadřuje zájem podpořit kandidaturu jiného subjektu, nelze znemožnit založení vlastního volebního účtu a vedení samostatné kampaně. Každá z takových stran tedy disponuje limitem nákladů na kampaň ve výši 90 mil. Kč. Jestliže však takováto podporující strana nepodá v zákonem stanoveném termínu registraci vlastní kandidátní listiny v žádném volebním kraji a současně umístí své zástupce na listinu jiného subjektu, připočte úřad volební výdaje podporující strany k nákladům na kampaň subjektu, který takovou společnou kandidátní listinu registroval. Jinými slovy: při kandidatuře „s podporou“ úřad sčítá náklady na kampaň všech subjektů, které se podílely na volební kampani a následně umístily své zástupce na společnou kandidátní listinu. Nesmí přitom být překročen kumulovaný limit nákladů ve výši 90 mil. Kč.

Stejný princip platí také u paralelní kampaně vedené koalicí a současně stranami, které ji tvoří. Pokud vedle kampaně zadávané koalicí jako volebním subjektem vede kampaň také některá z koaličních stran, je třeba dbát na to, aby součet výdajů těchto kampaní nepřesáhl 90 mil. Kč. Platí to samozřejmě i v případě, že koalice dosud nevznikla (například nebyla podepsána koaliční dohoda) nebo když existence koalice už sice byla veřejně deklarována, ale nedošlo zatím k registraci kandidátních listin. Vždy platí, že samotné volební výdaje zúčastněných stran se přičtou k výdajům učiněných jménem koalice v její zprávě o financování kampaně.